Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FORVEGA Z 23.12.2018
§1 Definicje - znaczenie użytych w Regulaminie pojęć
 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Forvega;
 5. Sklep internetowy Forvega – serwis internetowy dostępny pod www.forvega.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 11. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

§2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.forvega.pl.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy, działający pod adresem: www.forvega.pl, prowadzony jest przez Krzysztofa Zamojskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Forvega Krzysztof Zamojski, zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  • warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
  • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego.
 5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • przeglądarki na komputerach desktop: Google Chrome w wersji wyższej od 30, Mozilla Firefox w wersji wyższej niż 30, Internet Explorer w wersji 10 i wyższych, Microsoft Edge w wersji 12 i wyższych, Opera w wersjach wyższych od 30, Safari w wersjach wyższych od 7 lub
  • przeglądarki na urządzeniach mobilnych: IOS Safari w wersji 8 i wyższych, Android w wersjach wyższych od 4.4, Blackberry w wersji 10 i wyższych, Opera Mobile w wersjach wyższych od 12, Android Chrome w wersji 62 i wyższych
 6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Forvega Krzysztof Zamojski zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.forvega.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

§3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. Forvega Krzysztof Zamojski może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  • podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  • dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,
  • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Forvega Krzysztof Zamojski za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Forvega Krzysztof Zamojski.
 5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Forvega Krzysztof Zamojski.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Forvega Krzysztof Zamojski,
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

§4 Procedura zawarcia umowy sprzedaży

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.forvega.pl, dokonać wyboru towaru i złożyć zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka zakupowego.
 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzenia zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  • przedmiotu zamówienia,
  • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  • wybranej metody płatności,
  • wybranego sposobu dostawy,
  • czasu dostawy,
 6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.
 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Forvega Krzysztof Zamojski Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 11. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.forvega.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 12. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

§5 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Informujemy, że pozyskujemy Twoje dane osobowe oraz możemy je przetwarzać w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 2. Przekazanie tych danych jest dobrowolne, jednak konieczne do zrealizowania zamówienia. Bez przekazania nam tych danych osobowych nie będzie zawarta umowa – kupna sprzedaży.
 3. Administratorem Twoich danych osobowych jest Forvega Krzysztof Zamojski z siedzibą w Prusach przy ul. Cyprysowej 14, 32-010 Kocmyrzów, NIP 682 168 16 88, REGON 380008412. Możesz się z nami skontaktować telefonicznie: 505 453 448, lub e-mailowo: kontakt@forvega.pl
 4. Twoje dane osobowe przechowujemy przez czas nieokreślony w celach:
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązków podatkowych i rachunkowych,
  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy,
  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
  • statystycznych i archiwizacyjnych,
  • dla celów marketingowych aż do momentu wycofania przez Ciebie zgody,
  • dla celów akcji promocyjnych, konkursów oraz programów lojalnościowych, w których weźmiesz udział, przez cały czas ich trwania i okres rozliczenia przyznanych nagród,
 5.  Klient ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych. Wymienione tutaj działania możesz przeprowadzić poprzez zgłoszenie na nasz adres korespondencyjny lub adres e-mail: kontakt@forvega.pl
 6. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.
 7. Administrator zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. Sklep Forvega Krzysztof Zamojski nie może wykorzystywać tych danych w celach innych niż wskazane w Regulaminie.
 8. Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś Stroną, przede wszystkim w celu:
  • umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną,
  • zrealizowania transakcji, w tym płatności za zakupione produkty w naszym Sklepie, a także dostarczenie produktów do Ciebie,
  • zakładanie i zarządzanie Twoim kontem
  • realizowanie reklamacji lub innych zgłoszeń
  • kontaktowanie się z Tobą m.in. w celach związanych z świadczonymi usługami
 9. Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest wymagane od nas przez przepisy dla celów podatkowych i rachunkowych.
 10. Administrator Twoich danych osobowych ma prawnie uzasadniony interes do ich przetwarzania, którym jest:
  • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie i przestrzeganie zasad wewnętrznych oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom,
  • kontaktowanie się z Tobą poprzez dostępne kanały komunikacji w celach m.in. marketingowych, na które wyraziłeś zgodę, a także obsługa Twoich próśb przekazanych do nas, a niezwiązanych bezpośrednio z wykonaniem umowy,
  • dopasowanie reklam zgodnie z przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowanie sposobu prezentacji oferty na podstawie Twojej aktywności w Sklepie,
  • monitorowanie Twojej aktywności w Sklepie w celu przeprowadzania badań i analiz m.in. pod kątem funkcjonalności Sklepu, poprawy działania usług oraz oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających,
  • prowadzenie dla Ciebie działań marketingowych, w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów lub usług z Naszej oferty,
  • organizowanie programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział,
  • zapewnienie obsługi usług płatniczych, pocztowych bądź kurierskich,
  • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczeń, a także wykazanie spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa,
  • prowadzenie analiz statystycznych,
  • windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych, mediacyjnych itp.
 11. Jeżeli wyrazisz na to zgodę, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:
  • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, a także przesyłania informacji handlowych, informacji o ofertach oraz wydarzeniach, w których możesz wziąć udział,
  • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych,
 12. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.

 

§6 Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się wybraną przez Klienta przesyłką dostępną dla wybranego towaru w sekcji "Sprawdź czas i koszty wysyłki" na karcie towaru w sklepie. Koszty dostawy są określone przy wybranej opcji dostawy w sekcji "Sprawdź czas i koszty wysyłki" na karcie towaru w sklepie. Sposób i koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia.
 3. Termin realizacji dostawy został wskazany na karcie towaru w sklepie i jest liczony od momentu ukończenia składania zamówienia z płatnością przy odbiorze lub od chwili opłacenia zamówienia, jeżeli Klient wybrał przedpłatę.

 

§7 Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty:
  • przelewem na numer konta bankowego Santander Bank Polska SA 55 1910 1048 2117 0009 8121 0001,
  • płatnością w systemie IAI Pay,
  • płatnością ratalną mBank mRaty.

 

§8 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia pisemnie na adres Forvega Krzysztof Zamojski, Prusy, Ul. Cyprysowa 14, 32-010 Kocmyrzów, lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@forvega.pl
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

§9 Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 2. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres Prusy, Ul. Cyprysowa 14, 32-010 Kocmyrzów, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 4. W przypadku, gdy rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

§10 Reklamacje dotyczące towarów

 1. Forvega Krzysztof Zamojski jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@forvega.pl. Forvega Krzysztof Zamojski zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
 3. Forvega Krzysztof Zamojski nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

§11 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Forvega Krzysztof Zamojski podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Forvega Krzysztof Zamojski o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Prusy, Ul. Cyprysowa 14, 32-010 Kocmyrzów, mailowo pod adres kontakt@forvega.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Forvega Krzysztof Zamojski zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

 

§12 Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

 1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Forvega Krzysztof Zamojski a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Forvega Krzysztof Zamojski a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Forvega Krzysztof Zamojski.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel